Plants and culture - Botanisk avdeling, Agder naturmuseum og botaniske hage

Planter og kultur: såkorn for Europas kulturarv

Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe

 


Botanisk avdeling inkl. Herbarium KMN, opprettet 1965, omfatter 65000 digitaliserte herbarieark (tilgjengelig på Internett via Artsdatabankens Artskart). Avdelingen arbeider med kartlegging av karplantefloraen på Agder, i tillegg til dokumentasjon og innsamling av historiske hageplanter i Sør-Norge: stauder, georginer og hageroser, samt studium av planterelikter på norske middelalderlige klosterområder.

Deptartment of Botany incl. Herbarium KMN (65 000 digitized herbarium sheets), was established 1965. Major fields of research are the spontaneous flora of S Norway, documentation and collecting, both herbarium and living material, of historical garden plants, i.e. perennials, Dahlias and roses plus study of plant relicts from Norwegian Monastery grounds.

 


Botanisk avdeling, Agder naturmuseum og botaniske hage

Part of the Botanical Garden in Kristiansand, view of the Millennium Garden in the foreground

 Forskningen ved Botanisk Avdeling omfatter tradisjonell floristikk på Agder, spesielt kartlegging av fjellplantenes utbredelse (sørgrenser i Norge), prydplantenes kulturhistorie (stauder, georginer og historiske hageroser), hagebruk på fyr (se ost/default.htm og vest/default.htm) og norske klosterplanter. Materialet blir dokumentert med intervjuer, foto, herbariebelegg og levende innsamlinger. Utvalgt materiale av stauder blir dyrket i Tusenårshagen - en kulturhistorisk hage. Historiske hageroser blir dyrket i Sørlandsrosehagen for bestemmelse og utvalg, samtidig som dette også er en prydhage for publikum. Studiet av de historiske hagerosene blir gjort i samarbeid med Arboretet og botanisk hage, Universitetet i Bergen.

De norske klostrene gav svært viktige bidrag til utviklingen av hagebruket i Norge, og vi må anta at påvirkningen fra det kontinentale Europa og Storbritannia var bedtydelig. Mange kulturplanter i Norge kan stamme fra denne tiden, før 1537. Opprinnelig var det 31 middelalderklostre i Norge. Områdene rundt de fleste av disse har blitt undersøkt med tanke på gjenværende reliktplanter fra klostertiden. Samtidig er det gjort relevante litteraturstudier og herbariene er gjennomgått for de respektive klosterlokaliteter.

Main entrance area, Agder natural history museum and botanical garden, Kristiansand, S Norway

 Research at the Department of Botany includes traditional floristics in South Norway, especially mapping the distribution of the southernmost alpine flora of Norway, the cultural history of ornamental plants (i.e. perennials, Dahlias and historical garden roses), lighthouse gardens (ost/default.htm and vest/default.htm) and Norwegian monastery plants. The material is documented by means of interviews, photos, herbarium specimens and living collections. About 165 taxa are cultivated in the Millennium Garden, and displayed acccording to their period of introduction into Norway. Historical garden roses are cultivated and displayed in a separat rose garden for determination and selection. This research is done in cooperation with the Arboretum and Botanical Garden of the University of Bergen.

The Norwegian monasteries gave very important contributions to the development of gardening in Norway, obviously there was strong influence from continental Europe and Great Britain. Many introduced plants in Norway can possibly be traced back to medieval times. Originally there were 31 monasteries in Norway, and most of these localities have been investigated with respect to plant relicts from medieval times. Also relevant litterature and herbarium material have been studied.


Unit Coordinator: Per Arvid Åsen

Department of Botany, Agder natural history museum and botanical garden
Address 1887 Gimlemoen
Telephone +47 38092388
Web www.museumsnett.no/naturmuseum/
Emailper.aasen@kristiansand.kommune.no

 


 

descrizione della immagine   descrizione della immagine  
Site Map   Credits   W3C - WAI - CSS