Plants and culture - Universitetet i Bergen, Bergen Museum

Planter og kultur: såkorn for Europas kulturarv

Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe

 


Bergen Museum vart skipa i 1825 som integrert naturhistorisk og arkeologisk-kulturhistorisk museum og vart basis for etableringa av Universitetet i Bergen (UiB) i 1946. Muséet har i dag Norges største samlingar innan kultur- og naturhistorie ved same institusjonen og spesialiserar seg innan antropoplogi, arkeologi, botanikk, geologi, kultur- og kunsthistorie og zoologi.

Bergen Museum was founded in 1825 as an integrated museum of Natural and Archaeological-Cultural History. In 1946 it formed the basis for establishing The University of Bergen (UiB). The Museum today holds the largest integrated collections kept at one institution in Norway, and specialises in the fields of Anthropology, Archaeology, Botany, Culture- and Arts History, Geology, and Zoology.

 


Universitetet i Bergen, Bergen Museum

Section of the Museum garden with the administration building of Bergen Museum and the Science faculty at University of Bergen Campus (foto: P. H. Salvesen).

  Hovedområder for forskningen er taksonomi og systematikk med utgangspunkt i de vitenskapelige samlingene, med klassiske museale metoder og med moderne molekylærbiologiske og statistiske teknikker. Store paleobiologiske samlinger (osteologi og vegetasjonshistorie) gir grunnlag for studier av biologisk mangfold over tid og prosesser som fører til endring i mangfoldet. Spisskompetanse på identifikasjon av bein og pollen / planterester står her sentralt.
            I det pågående prosjektet er målet å gi en generell oversikt over bevarte rester av renessansehagen på Store Milde, inkludert flora, vegetasjon og løsmassenes stratigrafi, inkludert pollen og makrofossiler som måtte være bevart. Prøveutgravninger for å dokumentere hagens historie og eksistensen av et historiske fiskedamsystem for oppdrett av karpe med utgangspunkt i Mildevatnet er i gang. Prosjektet vil bidra til å utrede genetisk struktur i gjenstående, relikte populasjoner av hagevekster, spesielt buksbom (Buxus sempervirens).

Arboretet og Botanisk hage
Aktuelle prosjekter: Biologisk mangfold innen nordisk flora med spesielt fokus på de endemiske og rødlistede arter i Vest-Norge og sortsmangfold i historiske hagevekster. Slekter av spesiell interesse: Sorbus, Rosa, Buxus, Ilex, Narcissus, Crocus og Dahlia.

Herbariet (BG)
Fanerogame og kryptogame veksters taxonomi, biogeografi, dokumentasjon av forvillete / naturaliserte hagevekster og generell biogeografi. Spesiale innen lichenologi (taksonomi, biogeografi).
 
Seksjon for paleobotanikk
Paleobotanikk inkludert, pollenproduksjon og – spredning, utredning av kulturlandskapets historie og kvantitativ rekonstruksjon av landskapet gjennom tid. Seksjonen har ansvar for paleobotaniske undersøkelser i forbindelse med kulturminneforvaltningen.

Paleozoologi, seksjon for osteologi
Forskningen har sterkt tverrfaglig karakter og omfatter foruten samarbeid med tradisjonelle zoologiske og botaniske, arkeologiske og kvartærgeologiske fagretninger, eksempelvis også molekylærbiologi, fiskeribiologi, veterinærmedisin og historie. Seksjon for osteologi fungerer derved som nasjonalt laboratorium og nasjonal vitenskapelig samling.

Kulturhistoriske samlinger, arkeologi

Sentrale temaområder er menneske og natur på Vestlandet og Vestlandets agrarhistorie. En arbeider med paleohistoriske perspektiver på region og regionalisering, ikke minst med hensyn til interaksjonen menneske-natur, både materielt, kulturelt og spirituelt. Aktuelle prosjekter er vestlandsgården og dens kulturmiljø, samt fangst og fiske på Vestlandet gjennom 10.000 år.

Fire seksjoner ved Bergen Museum samarbeider i prosjektet

De naturhistoriske samlinger
  Herbariet (BG)
  Arboretet og Botanisk hage, Milde
  Zoologi
De kulturalhistoriske samlinger
  Arkeologi

The traditional garden at -Blondehuset-, the café and visitor's center in The Arboretum and Botanical Garden at Milde (foto: Per H. Salvesen)

  The main topic of research is taxonomy based on the collections, utilising any method from the classic museal to modern molecular biological and statistical techniques. Large palaeobiological collections (osteology and vegetation history) form a basis for studying biodiversity through time, and the processes leading to environmental changes. Expertise in identification of subfossil bones, pollen, and macrofossils are central here.
The aims of the current project are to give a general, multi-discipline survey of the extant remnants of a Renaissance garden at Store Milde, including flora, vegetation, and soil stratigraphy, including pollen and macrofossils preserved. Test excavations are under way for documenting the history of the garden, including the existence of a historic fish pond system for carp production based on the lake Mildevatnet. Focus is also on the genetic structure of extant relic garden plant species populations, and in particular of box (Buxus sempervirens), in the garden.

Arboretum & Botanical Garden, Milde
Current studies include biodiversity in the Nordic flora with focus on endemic and vulnerable taxa in Western Norway, and the diversity of historic garden plants. Genera of special interest include: Sorbus, Rosa, Buxus, Ilex, Narcissus, Crocus, and Dahlia.

Herbarium Bergensis (BG)
The taxonomy, biogeography of phanerogams and cryptogams are major topics, along with the documentation of escaped and naturalised garden plants. Speciality in lichenology (taxonomy, biogeography).
 
Section of palaeobotany
Palaeobotany and vegetation history including cultural landscape development, pollen production and dispersal. The section is responsible for the palaeobotanical surveys in conservation of cultural heritage sites.

Palaeozoology, section for osteology
Research spans from traditional zoology and botany, archaeology and quaternary geology to molecular biology, fish biology, veterinary medicine and history. The Section for osteology acts as a national laboratory and a national scientific collection.

Cultural History Collections, Archaeology

Central topics concern Man and Environment and The Agrarian History of Western Norway. Regions and Regionalisation is studied in a paleohistorical perspective, and in particular concerning the material, cultural, and spiritual interactions of humans and the environment.

Four sections of Bergen Museum are cooperating in the project.

Natural History Collections
  Herbarium Bergensis (BG)
  Arboretum and Botanical Garden, Milde
  Zoology
Cultural History Collections
  Archaeology


Unit Coordinator: Dagfinn MOE

Herbarium Bergensis, Natural history collections, Bergen Museum, University of Bergen
AddressAllégt. 41, N-5007 Bergen, Norway
Telephone+47.55 583339/41
Web bergenmuseum.uib.no
  bergenmuseum.uib.no/english/
  www.uib.no/arboretet/innhold/Engelsk/kort_tekst_GB.htm
Emaildagfinn.moe@bot.uib.no

 


 

descrizione della immagine   descrizione della immagine  
Site Map   Credits   W3C - WAI - CSS