Plants and culture - Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Bitkiler ve Kültür: Avrupa kültürel mirasının tohumları

Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe

 


A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nın temel amacı, “Tıbbi bitkilere ilişkin olarak; Türkiye’nin etnobotanik birikimini ve florasını araştırmak, korumak, değerlendirmek ve eczacılık eğitimine katkıda bulunmaktır.”

The main aim of A.U., Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany is to search, conserve and evaluate the ethnobotanical knowledge and the flora of Turkey and to contribute to the pharmacy education regarding medicinal plants.

 


Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

research laboratory

 Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin ilk kurulan kürsülerinden biridir (1965). Çalışma alanları:
-Anadolu’nun zengin florası ve köklü etnobotanik geleneğini araştırmak; mesleki açıdan ve ülke yararına değerlendirmek,
-Tıbbi bitkileri sistematik, morfolojik, anatomik ve kimyasal açıdan incelemek,
-Tıbbi bitkilerin korunması ve ticaretinin kontrol altına alınması ile ilgili projeler geliştirmek,
-Bu başlıklar altında, eczacılık eğitimine -lisans ve yüksek lisans seviyelerinde- katkı sağlamak.
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’na bağlı olan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Kamil Karamanoğlu Herbaryumu, 1965 yılında Prof. Dr. Kamil Karamanoğlu tarafından kuruldu. Herbaryum, Türkiye’nin hemen her bölgesinden fakültemiz öğretim üyeleri tarafından toplanan 25 000 kadar bitki örneğini içermektedir. Herbaryum bugün, daha çok tıbbi ve zehirli bitki koleksiyonları ile tanınmaktadır. 1978’den beri, Uluslararası Herbaryum İndeksi’ne (Index Herbariorum) kayıtlıdır ve bu indeksteki resmi adı ve kodu “Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu”, “AEF”dir.

Anabilim dalımız “PaCE Projesi”ne Türkiye’de değişik gruplar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların organizasyonu ve bir makale ile katılmaktadır. PaCE bize yeni bir uluslararası ve kültürel bakış açısı sağlayacaktır.

laboratory for students

English language Department of Pharmaceutical Botany is one of the oldest departments of Ankara University, Faculty of Pharmacy (established in 1965). Study areas;
-To search and evaluate the rich flora and the deep ethnobotanical tradition of Anatolia for the good of our profession and our country,
-To investigate medicinal plants from the systematical, morphological, anatomical and chemical viewpoints,
-To develop projects on the conservation and controlling the trade of the medicinal plants,
-Under these titles, to contribute to the undergraduate and graduate pharmacy education.
Ankara University, Faculty of Pharmacy, Kamil Karamanoğlu Herbarium which is managed by the Department of Pharmaceutical Botany, was established by Prof. Dr. Kamil Karamanoğlu in 1965. The herbarium houses approximately 25 000 plant species collected by our faculty members from all over Turkey. Today, the herbarium is especially well-known by its medicinal and poisonous plant collections. Since 1978, it has been registered in Index Herbariorum; the official name and designation of the herbarium are “Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Herbaryumu” andAEF”. Our department will participate in “PaCE Project” by organizing all the works conducted by different groups in Turkey and also by an article. PaCE will provide us a new international and cultural point of view.


Unit Coordinator: Dr. Ayşe Mine Gençler Özkan

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
AddressAnkara University, Faculty of Pharmacy, Dept. of Pharmaceutical Botany 06100 Tandoğan / Ankara, TURKEY
Telephone+90 312 203 31 10.
Web fbotanik.pharmacy.ankara.edu.tr
Emailgencler_65@yahoo.com

 


 

descrizione della immagine   descrizione della immagine  
Site Map   Credits   W3C - WAI - CSS